Werkwijze

Kennismaken

Webmetselaars komt bij u langs voor een persoon­lijk gesprek. We bespreken de om­vang, het doel en de doel­groep voor het project. Uw wensen, de uit­voering, de middelen en de rand­voor­waar­den. We maken een schets van het eind­resul­taat en inventari­seren de functionali­teit. We bepalen wat Web­metse­laars doet en wat u of uw team zelf doet. We kiezen de bronnen en design patterns, afhan­kelijk van uw budget, uw plannen en uw tijd. Een goed ge­bouwde site ver­hoogt uw omzet en stroom­lijnt uw klant­contact. De eisen en complexi­teit van moderne web­applica­ties is enorm toe­genomen, veel sites zijn nog gebaseerd op oude technieken, daar kunnen we wat aan doen.

Voorbereiden

De schets wordt uit­gewerkt in een inter­actief werk­docu­ment dat toe­gankelijk is voor de betrokkenen. Daarin kunt u als u wilt in uw tijd op de werk­zaam­heden reageren. We hebben in deze fase een aantal maal con­tact voor overleg over de juiste koers. U krijgt toe­gang tot de bouw­plaats, waar de eerste en volgende versies worden ont­wikkeld voordat ze live gaan. Zo is er altijd een back-up en een omgeving om te testen. Web­metse­laars onder­zoekt het besprokene grondig en geeft u de keus uit enkele opties op basis van efficiëntie, grondig­heid en prijs. Als u op zoek bent naar een beargumen­teerd advies op het gebied van internet, develop­ment of hosting kunt u besluiten het advies uit te laten werken tot een ontwerp of beheer­plan.

Ontwerpen

Zodra we akkoord zijn wordt het werk­docu­ment een bouw­plan. Bent u op zoek naar een snelle stan­daard site dan kunt u meteen gebruik maken van een kant-en-klare confi­guratie die aangepast kan worden naar uw wensen. Als u hard­ware bestelde wordt die geleverd en volgens plan op uw situatie aan­gepast. Als u continu nieuwe con­tent wilt lanceren via uw site of web­winkel en sociale media dan kunt u aan de slag zodra de graphics en lay-out aan uw initiële wensen voldoen. De lay-out en graphics wordt in de steigers gezet, gebrui­kers en per­missies ingesteld, de catalogus en basis­functies afge­stemd op uw situatie. Voor grafisch inten­sieve elementen en func­tionali­teit die veel aandacht vragen krijgt u een blauw­druk, al­vorens ze te bouwen.

Bouwen

Het verfijnen en aan­kleden van grafische elementen en terug­koppelend tot een eind­ontwerp komen. Het schrijven van teks­ten en de werk­zaam­heden rond het presen­teren van uw as­sortiment. Develop­ment en uit­werking van front­end en back­end elementen die aan­sluiten bij het gebruik van uw bezoe­kers. Gebruik van beeld, tekst en inter­actieve elementen nodigt de bezoeker uit tot het onder­nemen van actie. Als u dingen zelf wilt bij­houden wijst Web­metse­laars u en uw team hoe ze dat het makke­lijkst kunnen doen, aan­sluitend op uw manier van werken en dat van uw team. Met moderne tech­nieken en door best practices in combinatie met bewezen design patterns bouwt Web­metse­laars met PHP, HTML5, CSS3 en Java­Script uw responsive web­applicatie.

Lanceren

De lancering is een bijzonder moment waar­bij u extra aan­dacht op uw bedrijf, uw diensten of assor­timent kunt vestigen. U kunt het com­bineren met een aan­kondiging, een mailing of ad­vertentie­campagne. Voordat we live gaan is alles uitvoerig getest en akkoord. Als u kiest voor continu lanceren kunt u elke uit­breiding van uw site gebruiken voor een nieuwe ronde van uw social media campagne. Uw site is voor­bereid op volledige indexeer­baar­heid door zoek­machines door optima­lisatie van laad­snelheid, mobiel­vriende­lijkheid, url-structuur en micro­data.

Evalueren

Uw website is een in­vestering die uw omzet dient te verhogen. Meer dan 80% van inter­net­gebrui­kers vindt een site via zoek­machi­nes. Hoe beter zoek­machines uw site kunnen indexeren hoe hoger uw positie in or­gani­sche zoek­resul­taten en hoe eerder ze ú vinden en niet uw conculega. Zoek­machine optima­lisatie is een continu proces van aan­passen en analyse, dat u in eigen beheer kunt (laten) doen of door Web­metse­laars. U kunt dit proces gebruiken voor online marketing en advertising (Ad­Words). Of combineren met het evalueren en laten groeien van uw site en uw aan­wezig­heid op sociale media. Ook als u uw be­staande web­site of web­shop wilt opti­maliseren voor vind­baar­heid bent u bij Web­metse­laars Web­design Den Haag aan het juiste adres.

Kopje thee

Op welk punt in het pro­ces we elkaar tref­fen, er is altijd aan­dacht en een kopje thee om nieuwe ont­wikke­lingen te be­spreken. Wacht niet als er vragen zijn of als u support wilt bij dingen die u zelf aan­past. Onder­tussen wordt de hosting van uw site en uw mail verzorgd, de afhande­ling van uw orders volgens plan verwerkt, veiligheid en back-ups bijgehouden.